ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม


เอกสารแนบ